DMK-logga_text.jpg

 |  Klubbinfo  |  Hamn  |  Varv  |  Arbetsplikt  |  Bildgalleri  |  Kontakt

Välkommen till DMK

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Stockholms äldsta motorbåtsklubb som bildades 1914. DMK har två olika sommarhamnar: den största ligger i Djurgårdsbrunnsviken mellan Källhagen och Sjöhistoriska Muséet, den andra på Hundudden, där vi också har vårt varv med plats för ca 105 båtar. 

          

         Regler vid Källhagen, det är inte tillåtet att:

  • Måla, ytbehandla eller att utföra underhåll på pontonerna.
  • Att skruva eller borra i pontonerna, ingen montering av fasta installationer är tillåtet.
  • Lämna inget på pontonerna allt ska förvaras i din båt
  • Reparationer utförs vid servicekajen eller i snickarboden vid Hundudden.
  • Det är tillåtet att spola av fågelspillning vid och omkring din båt. Spola av båten och utföra återkommande underhåll av din båt.
  • Ha trevligt vid våra fina hamnar, vi ser fram emot en härlig och fin sommar 2016

Vakt information

Vaktinformation klicka här

Info från miljöförvaltningen och länstyrelsen 2016.

Miljöförvaltningen vill härmed informera er som båtklubb i Stockholms stad. Det är mycket viktigt att ni läser informationen samt samtliga bilagor noggrant och förmedlar informationen till alla båtägare. Bifogat finns en broschyr som är framtagen av miljöförvaltningen i Stockholms stad och heter ”ett hållbart båtliv för alla”. Broschyren innehåller gällande regler, krav och praktiska tips för er som båtklubb och även båtägare. Vidare finns det en skrivelse från Länsstyrelsen som innehåller information om kemikalier (varav många ingår i båtprodukter), en skrivelse från Arbetsmiljöverket om skydd vid arbete med kemikalier (praktiska tips samt information om LOVA-bidrag som går att söka från Länsstyrelsen för att sanera sin båtbotten.Vidare vill miljöförvaltningen informera om vikten att använda personskydd och skydd för omgivningen vid alla former av arbeten på båtar där kemikalier är inblandade, exempelvis målning, förbättringsarbeten, skrapning, sanering av båtbottnar och dylikt. Många av dessa kemikalier är mycket giftiga, vissa är hormonstörande och indikationer finns på att dessa kan föras vidare till flera generationer framåt om man utsätts för dessa.
Därför är det av mycket stor vikt att alla båtägare skyddar sig mot dessa kemikalier. Lämpligt skydd kan vara heltäckande mask (med andningsskydd), andningsmask, heltäckande kläder, handskar och dylikt. För exakt information om vilken skyddsutrustningen som är lämplig kan ni kontakta Arbetsmiljöverket. Det finns även flera föreskrifter och rekommendationer om kemisk arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Det är även viktigt att skydda miljön vid underhållsarbeten, exempelvis genom att täcka in båten sidor och undersida där risk för spill och läckage finns.
Vidare vill miljöförvaltningen förmedla nyheten om att miljöförvaltningen kommer att mäta metallinnehåll på båtbottnar på båtklubbar i Mälaren i syfte att kontrollera om båtarna är målade med biocidfärg. Projektet kommer att pågå under en treårsperiod.Båtbottnar målade med biocidfärger som innehåller tributyltenn (TBT), koppar och zink är en signifikant källa till dessa ämnens förekomst i sediment, mark och vatten. Tributyltenn är förbjudet i båtbottenfärger på fritidsbåtar sedan 1989 medan koppar och zink är förbjudna att använda på båtar i Mälaren.

Det är alla medlemmars skyldighet att följa miljöförvaltningens direktiv och gällande lagstiftning.
Läs igenom vad som gäller i vår båtklubb. Läs DMK:s miljöpolicy som du hittar här till höger

PDF Info om kemikalier  PDF Ett hållbart båtliv  PDF information LOVA PDF Kem arbetsmiljörisker

DMK vill informera att all blästring av båtbottnar inte är tillåtet.

Om botten ska skrapas ren, skall marken täckas och samtligt färgrester lämnas i vår miljöstation.

 

DKM-standert.jpg

DMKs standert och flagga

DMKs standert ska föras i gösstake eller mast, all annan placering är felaktig. Standerten är klubbens symbol och ska vara i gott skick.

Bland sådant som hjälper till att vidmakthålla klubbens goda anseende är att du följer reglementet för nationsflagg, att du under färd har intagna fendrar och att din båt är sjövärdigt utrustad.

 

Vaktinfo.jpg

Motorlyft för utombordare finns nu på vårt varv

Nu har vi en bra motorlyft avsedd för utombordare.

Uppdatera din e-postadress!

DMK kommer att i fortsättningen skicka information via mail. Viktigt är att ni som vet att ni har bytt eller inte lämnat e-postadress skickar in sin korrekta adress till:  registrator@dmk.nu

 

Sjosattning2010.jpg

Upptagning och sjösättning 2016-17

Observera att sjösättningsdagen 2017 blev fastställd i och med att Du bokade upptagningsdag.

Vid sjösättning eller upptagning andra dagar än enligt schema, så kvarstår arbetsplikten vid ordinarie sjösättning eller upptagning.

Observera att det är bara två dagar som gäller vid sjösättning 2017, med för- och eftermiddagspass. Kontakta varvschef för andra tider.

Upptagning 2016

Sjösättning 2017

Lördag 24 september  kl 0800

Lördag 24 september  kl 1230

Lördag 6 maj kl. 12.00

Söndag 25 september kl. 0800

Söndag 25 september kl  1230

Lördag 6 maj kl. 08.00

Lördag 15 oktober kl.0800

Lördag 15 oktober kl 1230

Lördag 22 april kl.12.00

Söndag 16 oktober kl 0800

Söndag 16 oktober kl 1230

Lördag 22 april kl. 08.00

 

Varvsplats.jpg

Varvsplats

För att erhålla varvsplats 2016-2017 ska Du före den 1 september 2016 fullständigt fylla i och sända in det av styrelsen utsända röda svarskortet, samt betalt varvsavgiften. Båtens mått ska anges. (Största bredd och längd inkl badstege, drev och motor).

Avsägelse av begärd varvsplats ska göras senast tre veckor före upptagningsdagen. Sker ej avsägelse inom stadgad tid uttages hel varvsavgift. Från cirka den 25 augusti kommer en lista att finnas i klubbhuset Källhagen där medlem antecknar önskad upptagningsdag / pass.
Observera att sjösättningsdagen 2017 blir fastställd i och med att Du bokar upptagningsdag 2016

 

Vaktinfo.jpg

Vaktinformation

Medlem med båt i Källhagen ska gå 2 vaktpass och medlem med båt på Hundudden ska gå 1 vaktpass. Båtägaren ansvarar för att två personer närvarar vid varje vaktpass. Vaktlistor finns utlagda i Klubbhuset på Hundudden där du

kan anteckna dig, den som inte antecknat sig innan utsatt datum, tilldelas

vaktpass. Läs mer om Nattvakten under Hamn & varv

Fotoalbum

mini_i-09.jpg

mini_08-09.jpg 

mini_upp-08.jpg

mini_fest-08.jpg mini_i-08.jpg mini_upp-07.jpg

 Viktig information

Minneslista 2016-2017

Läs minneslista 2016-2017 med viktig information om allt som rör DMK.

Du som har båtplats i Källhagen och på Hundudden, läs vaktinstruktionen under Hamn & varv. Planerar du att byta båt hittar du mer information under Klubbinfo.

 DMK:s Miljöpolicy

Doc 1 pdf            Doc 2 pdf

Läs igenom dokumenten, då alla

medlemmar är skyldiga att kunna miljöpolicyen.

Täckning av båtar

Den 15 november skall alla båtar vara täckta.

Städning av klubbhus

De medlemmar som har sin båt på varvet under säsongen skall snarast efter att båten torrsats, anteckna sig på städlistan i klubbhuset. Denna städning skall ske vid ett tillfälle under säsongen.

Städning på varvet 2017

Tiden ej fastställd

Medlem har arbetsplikt vartannat år.

2017 har ojämna medlemsnummer

städplikt.

Oöm klädsel.​Udda medlemsnummer städar udda år. Jämna städar jämna år.

Varvsstad.jpg

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Box 24272, 104 51 Stockholm